Introduction to academic writing second edition Alice Oshima, Ann Hofue Alice Oshima  

Introduction to academic writing second edition Alice Oshima, Ann Hofue

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Alice Oshima

Nhà xuất bản: Longman

Năm xuất bản: 1997

Tác giả:Alice Oshima
Thông tin nhan đề:Introduction to academic writing second edition Alice Oshima, Ann Hofue
Xuẩt bản,phát hành:USS Longman 1997
Mô tả vật lý:223tr.
Từ khóa:Kĩ năng viết. Ngữ pháp. Tiếng Anh
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA