The Planning and Scheduling of Production Systems: Methodologies and applications Abdelhakim Artiba  

The Planning and Scheduling of Production Systems: Methodologies and applications

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Abdelhakim Artiba

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 1997

Tóm tắt nội dung

Introduction; Logistics composite modeling; Methodology for integrated manufacturing planning and control systems design; Analysis and management approaches for complex production systems; Loading and scheduling a hybrid multiproduct plant via a rule-based planning system; Production control in hybrid flowshops: an example from textile manufacturing; The design and operation of flexible manufacturing shops; Constraint logic and its applications in production: an implementation using the Galileo4 language and system; Scheduling methodology: optimization and compu-search approaches I; Compu-search methodologies II: Scheduling using genetic algorithms and artificial neural networks; Production scheduling using FACTOR.

Mã ngôn ngữ:Nn
Tác giả:Abdelhakim Artiba Elmaghraby, Salah E
Thông tin nhan đề:The Planning and Scheduling of Production Systems: Methodologies and applications
Xuẩt bản,phát hành:USA. CRC Press, 1997
Mô tả vật lý:367p.
Từ khóa:Production Systems. Scheduling. The Planning
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA