Production Planning and Industrial Scheduling: Examples, Case Studies and Applications, Second Edition Sule, Dileep R.  

Production Planning and Industrial Scheduling: Examples, Case Studies and Applications, Second Edition

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Sule, Dileep R.

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 2008

Tóm tắt nội dung

The book introduces: Introduction to Production Planning and Scheduling; Plant Locations and Capacity Determination; Forecasting and Aggregate Planning; Master Pproduction Scheduling and Material Requirement Planning; Inventory and Capacity Planning;A Single Machine Scheduling;Other Objectives in Single-Machine Scheduling;Flowshop Problems; Parallel Processing and Batch Sequencing; Network-Based Scheduling; Job Shop Scheduling; Open-Shop Scheduling; Manpower Scheduling; Industrial Sequencing I: Scheduling on NC Machines; Industrial Sequencing II: Electronic Assemblies: Component; Industrial Sequencing III: Sequencing Feeder for Component; Industrial Scheduling IV: Scheduling in Flexible Manufacturing.

Mã ngôn ngữ:Nn
Tác giả:Sule, Dileep R
Thông tin nhan đề:Production Planning and Industrial Scheduling: Examples, Case Studies and Applications, Second Edition
Xuẩt bản,phát hành:USA. CRC Press, 2008
Mô tả vật lý:534p.
Từ khóa:Industrial Scheduling. Production Planning
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA