Facilities Design Heragu, Sunderesh S.  

Facilities Design

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Heragu, Sunderesh S.

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 2022

Tóm tắt nội dung

The book introduces: Introduction to Facility Design; Supply Chain Design; Logistics and Location Models; Advanced Location and Routing Models; Aggregate Production Planning; Product and Equipment Analysis; Process and Material Flow Analysis; Introduction to Facility Layout; Basic Algorithms and Software for the Layout Problem; Group Technology and Facilities Layout; Modeling of Design Problems in Facility Logistics;. Advanced Algorithms for the Layout Problem; Material Handling; Storage and Warehousing; Introduction to Queuing, Queuing Network, and Simulation Modeling.

Mã ngôn ngữ:Nn
Tác giả:Heragu, Sunderesh S
Thông tin nhan đề:Facilities Design
Xuẩt bản,phát hành:USA. CRC Press, 2022
Mô tả vật lý:703p.
Từ khóa:Facilities Design
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA