Reflect 3: Listening & Speaking (Teacher's guide)t Laurie Blass  

Reflect 3: Listening & Speaking (Teacher's guide)t

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Laurie Blass

Nhà xuất bản: National Geographic

Năm xuất bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Introductory book series overview; competencies promoted in reflect; assessment in reflect; teaching with reflect listrening & speaking; pacing guide; creating connections; language and culture; fact or fiction?; why we make art; explorers; the value of memory; get creative; is there good in gaming?; vocabulary game; answers to vocabulary expansion activies; audio and video scripts.

Mã ngôn ngữ:Nn
Tác giả:Laurie Blass Mari Vargo
Thông tin nhan đề:Reflect 3: Listening & Speaking (Teacher's guide)t
Xuẩt bản,phát hành:Mexico. National Geographic 2021
Mô tả vật lý:93p.
Từ khóa:Listening. Speaking. Student's Book
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA