Discrete and Continuous Simulation: Theory and Practice Susmita Bandyopadhyay  

Discrete and Continuous Simulation: Theory and Practice

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Susmita Bandyopadhyay

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 2017

Tóm tắt nội dung

The content of the book introduces Introduction to Simulation; Monte Carlo Simulation; Introduction to Probability Theory; Probability Distributions; Introduction to Random Number Generators; Random Variate Generation; Steady-State Behavior of Stochastic Processes; Statistical Analysis of Steady-State Parameters; Computer Simulation; Manufacturing Simulation; Manufacturing and Supply Chain Simulation Packages; Supply Chain Simulation; Simulation in Various Disciplines; Simulation of Complex Systems; Simulation with Cellular Automata; Agent-Based Simulation; Continuous System Simulation; Introduction to Simulation Optimization; Algorithms for Simulation Optimization; Simulation with System Dynamics; Simulation Software; Future Trends of Simulation.

Mã ngôn ngữ:En
Tác giả:Susmita Bandyopadhyay Ranjan Bhattacharya
Thông tin nhan đề:Discrete and Continuous Simulation: Theory and Practice
Xuẩt bản,phát hành:US. CRC Press 2017
Mô tả vật lý:351p.
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA