Managerial Issues of Enterprise resourse planning systems David L.Olson David L.Olson  

Managerial Issues of Enterprise resourse planning systems David L.Olson

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: David L.Olson

Nhà xuất bản: Mc Graw Hill

Năm xuất bản: 2004

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu về các hệ thống quản lý kế hoạch doanh nghiệp. Sự phát triển của các Môđun quản lý doanh nghiệp. Chức năng và các phương pháp lựa chọn các chương trình quản lí phù hợp với công việc của doanh nghiệp. Chức năng quản lý dưk án của chương trình. Kỹ năng lắp đặt các chương trình quản lí hệ thống

Chỉ số phân loại:658.4
Tác giả:David L.Olson
Thông tin nhan đề:Managerial Issues of Enterprise resourse planning systems David L.Olson
Xuẩt bản,phát hành:Us. Mc Graw Hill 2004
Mô tả vật lý:108tr
Từ khóa:Doanh nghiệp. Quản lí. Tin học ứng dụng
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA