Vehicle to Vehicle and Vehicle to Infrastructure Communications Fei Hu  

Vehicle to Vehicle and Vehicle to Infrastructure Communications

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Fei Hu

Nhà xuất bản: CRC Press.

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dung

Contents: OVERVIEW; V2X ROUTING; 2X NETWORK TYPES; V2X APPLICATIONS; ANTENNAS FOR V2X; PHYSICAL LAYER TECHNOLOGIES; FUTURE DEVELOPMENTS

Mã ngôn ngữ:Nn
Tác giả:Fei Hu
Thông tin nhan đề:Vehicle to Vehicle and Vehicle to Infrastructure Communications
Xuẩt bản,phát hành:USA. CRC Press. 2020
Mô tả vật lý:346p.
Từ khóa:Infrastructure Communications
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA