Financial Accounting Patricia A Libby; Daniel G. Short Patricia A Libby; Daniel G. Short  

Financial Accounting Patricia A Libby; Daniel G. Short

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Patricia A Libby; Daniel G. Short

Nhà xuất bản: McGraw Hill

Năm xuất bản: 2004

Tóm tắt nội dung

Mục tiêu, tác động của hoạt động kinh doanh lên kế toán tài chính. Nội dung báo cáo tài chính: thu nhập, tiền mặt, giá cả... Đầu tư và quyết định tài chính, thông tin tài chính. Xác định giá bán hàng, hàng tồn kho, báo cáo về tài sản cố định, nguồn tài nguyên. Phân tích báo cáo tài chính (chiến lược của doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng)

Mã ngôn ngữ:Eng
Tác giả:Patricia A Libby; Daniel G. Short
Thông tin nhan đề:Financial Accounting Patricia A Libby; Daniel G. Short
Xuẩt bản,phát hành:US McGraw Hill 2004
Mô tả vật lý:830tr.
Từ khóa:Giáo trìn Kế toá Tài chính
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA