Confidence  

Confidence

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 0

Chỉ số phân loại:155.2
Thông tin nhan đề:Confidence
Xuẩt bản,phát hành:Boston : Harvard Business Review Press, 2019
Mô tả vật lý:162 p.
Từ khóa:Tâm lí học. Thành công. Tự tin
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA