Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng - ICIC

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Lê Thị Phượng

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiêp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày phương pháp nghiên cứu; lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng; thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng - ICIC; thảo luận kết quả nghiên cứu và một số giải pháp hoàn thiện kế toán cứu doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng - ICIC

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Lê Thị Phượng
Thông tin nhan đề:Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng - ICIC
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiêp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:135tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)