The ZYNQ Book: Embedded Processing with the ARM Cortex -A9 on the Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Crokett, Louise H.

Nhà xuất bản: Strathclyde Academic Media

Năm xuất bản: 2014

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction: The Zynq Device; Designing with Zynq; Device Comparisons; Applications and Opportunities; The ZedBoard; Education, Research and Training; First Designs on Zynq; Embedded Systems and FPGAs; Zynq System-on-Chip Design Overview; Zynq System - on - Chip Development; Next Steps in Zynq SoC Design; IP Block Design; Spotlight on High-Level Synthesis; Vivado HLS: A Closer Look; Designing With Vivado Hight Level Synthesis; IP Creation; IP Reuse and Integration; AXI Interfacing; Adventures with IP Integrator; Introduction to Operating Systems on Zynq; Linux: An Overview; The Linux Kernel; Linux Booting

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Crokett, Louise H.
Thông tin nhan đề:The ZYNQ Book: Embedded Processing with the ARM Cortex -A9 on the Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC
Nhà xuất bản:Strathclyde Academic Media
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:460p.
Năm xuất bản:2014

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)