Signals and Systems

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Deergha Rao, K.

Nhà xuất bản: Springer.

Năm xuất bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction to Continuos-Time Signals and Systems; Frequency Domain Analysis of Continuous- Time Signals and Systems; Laplace Transforms; Analog Filters; Discrete- Time Signals and Systems; Frequency Domain Analysis of Discrete-Time Signals and Systems; The z-Transform and Analysis of Discrete time LTI Systems

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Deergha Rao, K.
Thông tin nhan đề:Signals and Systems
Nhà xuất bản:Springer.
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:424p..
Năm xuất bản:2018

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)