Design and Analysis of Experiments

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Angela Dean, Daniel Voss, Danel Draguliic

Nhà xuất bản: Springer.

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction to: Principles and Techniques; planning Experiments; Design with One Source of Variation; Inference for Contrasts and Treatment Means; Checking Model Assumptions; Experiments with Two Crossed Treatment Factors; Several Crossed Treatment Factors; Polynomial Regression; Analysis of Covariance; Complete Block Designs; Incomplete Block Designs; Designs with Two Blocking Factors; Confounded Two-Level Factorial Experiments; Confounding in General Factorial Experiments....

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Angela Dean, Daniel Voss, Danel Draguliic
Thông tin nhan đề:Design and Analysis of Experiments
Nhà xuất bản:Springer.
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:840p.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)