Machine Learning: A Probabilistic Perspective

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Murphy, Kevin P.

Nhà xuất bản: The MIT Press.

Năm xuất bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

introduction to Probability; Generative models for discrete data; Gaussian models; Bayesian statistics; Freuentist statistics; Logistic regression; Generallized linear and the exponential family; Directed graphical models; Mixture models and the EM algorithm; Latent linear models; Sparse linear models; kernels; Gaussian processes...

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Murphy, Kevin P.
Thông tin nhan đề:Machine Learning: A Probabilistic Perspective
Nhà xuất bản:The MIT Press.
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:1071p.
Năm xuất bản:2012

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)