Renewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Bent Sorensen

Nhà xuất bản: Academic Press.

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Renewable Energy Resources; Renewable Energy Technologies; Renewable Energy Impacts: Planning for Sustainability and Climate Change Aversion

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Bent Sorensen
Thông tin nhan đề:Renewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning
Nhà xuất bản:Academic Press.
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:1026p.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)