Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần TASCO

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Lê Thị Hiền, GVHD: Giáp Đăng Kha

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Lý luận cơ bản về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; thực trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phàn TASCO; giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần TASCO.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Lê Thị Hiền, GVHD: Giáp Đăng Kha
Thông tin nhan đề:Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần TASCO
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:128tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)