Advanced Electrical Drives

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Doncker,Rik De, Pulle,Duco W.J., Veltman,Andre'

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2011

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction to Modern Electrical Drives: An Overview, Modulation Techniques for Power Electronic Converters, Current Control of Generalized Load, Drive Principles, Modeling and Control of DC Machines, Synchronous Machine Modeling Concepts, Control of Synchronous Machine Drives, Induction Machine Modeling Concepts, Control of Induction Machine Drives, Switched Reluctance Drive Systems.rnrnIntroduction to Modern Electrical Drives: An Overview, Modulation Techniques for Power Electronic Converters, Current Control of Generalized Load, Drive Principles, Modeling and Control of DC Machines, Synchronous Machine Modeling Concepts, Control of Synchronous Machine Drives, Induction Machine Modeling Concepts, Control of Induction Machine Drives, Switched Reluctance Drive Systems.rnrnIntroduction to Modern Electrical Drives: An Overview, Modulation Techniques for Power Electronic Converters, Current Control of Generalized Load, Drive Principles, Modeling and Control of DC Machines, Synchronous Machine Modeling Concepts, Control of Synchronous Machine Drives, Induction Machine Modeling Concepts, Control of Induction Machine Drives, Switched Reluctance Drive Systems.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Doncker,Rik De, Pulle,Duco W.J., Veltman,Andre'
Thông tin nhan đề:Advanced Electrical Drives
Nhà xuất bản:Springer
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:455p.
Năm xuất bản:2011

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)