Cryptography and Network Security Principles and Practices

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Stallings,William

Nhà xuất bản: Pearson Education,Inc.

Năm xuất bản: 2014

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction to symmetric ciphers, asymmetric ciphers, cryptographic data integrity algorithms, mutual trust, network and internet security, legal and ethical Issues.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Stallings,William
Thông tin nhan đề:Cryptography and Network Security Principles and Practices
Nhà xuất bản:Pearson Education,Inc.
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:760p.
Năm xuất bản:2014

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)