Advertising and Promotion, An Intergrated Marketing Communications perspective.

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: George E.Belch, Michael A. Belch

Nhà xuất bản: McGraw-Hill

Năm xuất bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:EN
Tác giả:George E.Belch, Michael A. Belch
Thông tin nhan đề:Advertising and Promotion, An Intergrated Marketing Communications perspective.
Nhà xuất bản:McGraw-Hill
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:896tr.
Năm xuất bản:2018

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)