New Food Product Development

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Gordon W. Fuller

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 2011

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

What Is New Food Product Development?; The New Product Development Team: Company Organization and Its Influence on New Product Development; What Are the Sources for New Product Ideas?; Strategy and the Strategists; The Tacticians: Their Influence in Product Development; The Legal Department: Protecting the Company—Its Name, Goodwill, and Image; Quality Control: Protecting the Consumer, the Product, and the Company; Going to Market: Success or Failure?; Why Farm Out New Product Development?; New Food Product Development in the Food Service Industry; Product Development in the Food Additive and Food Ingredient Industries; Dancing but Uncertain of the Music

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Gordon W. Fuller
Thông tin nhan đề:New Food Product Development
Nhà xuất bản:CRC Press
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:472p
Năm xuất bản:2011

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)