Analytical Electrochemistry

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Joseph Wang

Nhà xuất bản: by John Wiley & Sons, Inc

Năm xuất bản: 2006

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Fundamental Concepts; Study of Electrode Reactions and Interfacial Properties; Controlled-Potential Techniques; Practical Considerations; Practical Considerations; Potentiometry; Potentiometry

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Joseph Wang
Thông tin nhan đề:Analytical Electrochemistry
Nhà xuất bản:by John Wiley & Sons, Inc
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:205p
Năm xuất bản:2006

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)