Environmental management for sustainable development

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Barrow, C.J.

Nhà xuất bản: Routledge

Năm xuất bản: 2006

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Theory, principles and key concepts: Introduction; environmental management fundamentals and goals; environmental management and science; environmental, social science, economics and environmental management; environmental management, business and law; participants in environmental management; Pracitce: Environmental management upproaches; standards, monitoring, modelling, anditing and co-ordination; proactive assessment, prediction and forecasting; key resources; global challenges; pollution an

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Barrow, C.J.
Thông tin nhan đề:Environmental management for sustainable development
Nhà xuất bản:Routledge
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:454tr.
Năm xuất bản:2006

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)