Ecotextiles the way forward for sustainable development in textiles

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: M.Miraftab, A.R.Horrocks

Nhà xuất bản: CRC and WPL

Năm xuất bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Recycling and use of waste as raw materials; sustainability and ecodesign; sustainable development and renewable; waste management; novel technologies.

Ngôn ngữ:EN
Tác giả:M.Miraftab, A.R.Horrocks
Thông tin nhan đề:Ecotextiles the way forward for sustainable development in textiles
Nhà xuất bản:CRC and WPL
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:221tr.
Năm xuất bản:2007

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)