Data mining

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Aggarwal, Charu C.

Nhà xuất bản: Springer

Năm xuất bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction to data mining; data preparation; siminarity and distances; association pattern mining; association pattern mining advanced concepts; cluter analysis advanced concepts; outlier analysis; outlier analysi; data classification; data classification; mining data streams; mining text data; mining time series data; maning discrete; mining spatial data; mining graph data; mining web data; social network analysis; privacy preserving data mining.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Aggarwal, Charu C.
Thông tin nhan đề:Data mining
Nhà xuất bản:Springer
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:734tr.
Năm xuất bản:2015

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)