3D user interfaces: Theory and practice. Second edition

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Joseph J. LaViola Jr, Ernst Kruijff, McMahan, Ryan P.

Nhà xuất bản: Addison-Wesley

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Foundations of 3D user interfaces; human factors and human-computer interation basics; hardware technologies for 3D user interfaces; 3D interaction techniques; designing and developing 3D user interfaces; the future of 3D interface.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Joseph J. LaViola Jr, Ernst Kruijff, McMahan, Ryan P.
Thông tin nhan đề:3D user interfaces: Theory and practice. Second edition
Nhà xuất bản:Addison-Wesley
Loại hình:Ebook
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)