Analog eletronics applications: Fundamentals of design and analysis

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Hernando Lautaro, Fernandez-Canque

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Analog electronics application and design; electric circuits; circuit analysis; diodes ; bipolar junction transistor; field effect transistors; bipolar junction transistor biasing; modeling transistors; small-signal analysis of an amplifier under different models; aplifiers frequency response; common collector amplifier/emitter follower; common base amplifier; common emitter amplifier in cascade.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Hernando Lautaro, Fernandez-Canque
Thông tin nhan đề:Analog eletronics applications: Fundamentals of design and analysis
Nhà xuất bản:CRC Press
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:407p.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)