Begining 3D game development with unity 4: All-in-one, multi-platform-game development

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Sue Blackman

Nhà xuất bản: Apress

Năm xuất bản: 2013

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction to game development; unity UI basic-getting started; scripting; terrain generation; navigation and functionality; cursor control; imported assets; action objects; managing state; exploring transitions; physics and special effects; message text; inventory logic; managing the invertory; dialogue trees; macanim and characters; game invironmental; setting up the game; menus and levels.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Sue Blackman
Thông tin nhan đề:Begining 3D game development with unity 4: All-in-one, multi-platform-game development
Nhà xuất bản:Apress
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:778p.
Năm xuất bản:2013

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)