Data modeling fundamentals: A practical guide for IT professionals

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Paulraj Poniah

Nhà xuất bản: Wiley - Intescience

Năm xuất bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction to data modeling; data modeling fundamentals; data model implementation; practical approach to data modeling.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Paulraj Poniah
Thông tin nhan đề:Data modeling fundamentals: A practical guide for IT professionals
Nhà xuất bản:Wiley - Intescience
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:436p.
Năm xuất bản:2007

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)