Keeping up with the quants : Your guide to understanding and using analytics / Thomas H. Davenport, Jinho Kim Davenport, Thomas H.  

Keeping up with the quants : Your guide to understanding and using analytics / Thomas H. Davenport, Jinho Kim

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Davenport, Thomas H.

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 0

Mã ngôn ngữ:vie
Chỉ số phân loại:332.632042
Tác giả:Davenport, Thomas H
Thông tin nhan đề:Keeping up with the quants : Your guide to understanding and using analytics / Thomas H. Davenport, Jinho Kim
Xuẩt bản,phát hành:Boston : Harvard Business Review Press, 2013
Mô tả vật lý:228tr.
Từ khóa:Phân tích tài chính. Quản lí. Ra quyết định
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA