Giáo trình kế toán các ngành kinh tế đặc thù Nguyễn Thị Hồng Nga(Cb); Đặng Thị Hồng Hà; Đặng Ngọc Hùng  

Giáo trình kế toán các ngành kinh tế đặc thù

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nga(Cb); Đặng Thị Hồng Hà; Đặng Ngọc Hùng

Nhà xuất bản: GDVN

Năm xuất bản: 2014

Tóm tắt nội dung

Kế toán hoạt động xây lắp; kế toán hoạt động dịch vụ bưu chính, viễn thông; kế toán hoạt động dịch vụ vận tải; kế toán hoạt động sản xuất Nông nghiệp; kế toán hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Nguyễn Thị Hồng Nga(Cb); Đặng Thị Hồng Hà; Đặng Ngọc Hùng
Thông tin nhan đề:Giáo trình kế toán các ngành kinh tế đặc thù
Xuẩt bản,phát hành:H GDVN 2014
Mô tả vật lý:422tr.
Từ khóa:Giáo trìn Kế toá Ngành kinh tế đặc thù
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA