English for Meetings Kenneth Thomson  

English for Meetings

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Kenneth Thomson

Nhà xuất bản: Oxford University Press

Năm xuất bản: 2010

Tác giả:Kenneth Thomson
Thông tin nhan đề:English for Meetings
Xuẩt bản,phát hành:Anh Oxford University Press 2010
Mô tả vật lý:80tr.
Từ khóa:Cuộc họp. Tiếng Anh
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA