TCP/IP protocol suite Behrouz A. Forouzan  

TCP/IP protocol suite

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Behrouz A. Forouzan

Nhà xuất bản: Mc Graw - Hill

Năm xuất bản: 2006

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu khái quát về mạng internet và các tiêu chuẩn chung về mạng. Các giao thức và việc áp dụng các giao thức trong quản lý mạng. Chức năng của các giao thức

Chỉ số phân loại:004.6
Tác giả:Behrouz A. Forouzan
Thông tin nhan đề:TCP/IP protocol suite
Xuẩt bản,phát hành:M. Mc Graw - Hill 2006
Mô tả vật lý:861tr.
Từ khóa:Giao thức mạn Máy vi tính Mạng internet I TCP
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA