Multimedia basics Suzanne weixel, Jennifer fulton... Suzanne weixel  

Multimedia basics Suzanne weixel, Jennifer fulton...

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Suzanne weixel

Nhà xuất bản: Thomson learning

Năm xuất bản: 2004

Tác giả:Suzanne weixel
Thông tin nhan đề:Multimedia basics Suzanne weixel, Jennifer fulton...
Xuẩt bản,phát hành:America Thomson learning 2004
Từ khóa:Đa phương tiện. Tin học
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA