Sun certified security administrator John Chirillo John Chirillo  

Sun certified security administrator John Chirillo

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: John Chirillo

Nhà xuất bản: Mc GrawHill

Năm xuất bản: 2005

Tóm tắt nội dung

Các khái niệm cơ bản về an ninh máy tính. Vấn đề quản lí và bảo vệ các thiết bị của hệ thống điều hành. Quản lí an toàn các thiết bị khi bị công kích. Giới thiệu về hệ thống quản lí an ninh hệ thống điều hành và quản lí bile của chương trình solaris

Chỉ số phân loại:005.4
Tác giả:John Chirillo
Thông tin nhan đề:Sun certified security administrator John Chirillo
Xuẩt bản,phát hành:California Mc GrawHill 2005
Mô tả vật lý:538tr.
Từ khóa:An nin Chương trình hệ thống Chương trình máy tính
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA