Xây dựng Website bán bánh ngọt Kitchen Lê = Building a website to sell cakes Kitchen Le Hoàng Thị Mai Ảnh  

Xây dựng Website bán bánh ngọt Kitchen Lê = Building a website to sell cakes Kitchen Le

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - ĐA:Đồ án

Tác giả: Hoàng Thị Mai Ảnh

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tóm tắt nội dung

Website bán bánh ngọt Kitchen Lê đáp ứng nhu cầu của những tín đồ bánh ngọt. Web site bao gồm giao diện cho khách hàng xem thông tin về sản phẩm, cập nhật thông báo của cửa hàng, liên hệ, tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, quản lý đơn hàng và giao diện bên admin để quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng, quản lý đơn hàng, thống kê doanh thu, xuất hóa đơn = Website selling cakes Kitchen Le meets the needs of pastry lovers. The web site includes an interface for customers to view product information, update store announcements, contact, search for products, place orders, manage orders and an admin interface to manage product information. products, customers, order management, revenue statistics, invoicing

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Hoàng Thị Mai Ảnh
Thông tin nhan đề:Xây dựng Website bán bánh ngọt Kitchen Lê = Building a website to sell cakes Kitchen Le
Xuẩt bản,phát hành:H. Đại học Công nghiệp Hà Nội 2022
Mô tả vật lý:83tr.
Từ khóa:Đồ án tốt nghiệp. Ngành hệ thống thông tin. Website bán bánh ngọt

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 121200798

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA