Xây dựng website bán đồ nội thất Chung Hiệp
Building a website to sell Chung Hiep furniture
Phạm Văn Long  

Xây dựng website bán đồ nội thất Chung Hiệp
Building a website to sell Chung Hiep furniture

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - ĐA:Đồ án

Tác giả: Phạm Văn Long

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tóm tắt nội dung

Đề tài giới thiệu nội dung: Website bán đồ nội thất Chung Hiệp bao gồm giao diện cho khách hàng xem thông tin về sản phẩm, thông tin khuyến mãi, một số bài viết blog, liên hệ, tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, quản lý đơn hàng và giao diện bên admin để quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng, quản lý đơn hàng, hàng tồn kho, thống kê doanh thu, xuất hóa đơn 

Từ khóa:

Website bán đồ nội thất

Abstract:

Content introduction topic: Chung Hiep furniture website includes an interface for customers to view product information, promotion information, some blog posts, contact, product search, order, order management and admin interface to manage product information, customers, order management, inventory, revenue statistics, invoicing

Key word:

Website selling furniture

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Phạm Văn Long GVHD: Mai Thanh Hồng
Thông tin nhan đề:Xây dựng website bán đồ nội thất Chung Hiệp
Building a website to sell Chung Hiep furniture
Xuẩt bản,phát hành:H. Đại học Công nghiệp Hà Nội 2022
Mô tả vật lý:133tr.
Từ khóa:ĐATN Công nghệ thông tin. ĐATN Công nghệ thông tin K13. Website bán đồ nội thất
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA