Xây dựng website học online Keepi
Build an online learning website Keepi
Bùi Văn Hà (2018600455)  

Xây dựng website học online Keepi
Build an online learning website Keepi

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - ĐA:Đồ án

Tác giả: Bùi Văn Hà (2018600455)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tóm tắt nội dung

Website học online Keepi bao gồm giao diện cho giáo viên tạo lớp học, tạo bài kiểm tra, chỉnh sửa bài kiểm tra, tạo thông báo lớp học, thêm thành viên vào lớp, tạo phòng học online,... Giao diện cho học sinh tham gia lớp học, làm bài kiểm tra, tạo blog câu hỏi, nhắn tin trong lớp, bình luận bài viết, tham gia phòng học online, chỉnh sửa thông tin cá nhân

Từ khóa:

Xây dựng Website, Học online Keepi

Abstract:

The Keepi online learning website includes an interface for teachers to create classes, create tests, edit tests, create class announcements, add members to classes, create online classrooms,... Students join classes, take tests, create question blogs, text in class, comment on articles, join online classrooms, edit personal information

Key word:

Building websites, learning online Keepi

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Bùi Văn Hà (2018600455) GVHD: Mai Thanh Hồng
Thông tin nhan đề:Xây dựng website học online Keepi
Build an online learning website Keepi
Xuẩt bản,phát hành:H. Đại học Công nghiệp Hà Nội 2022
Mô tả vật lý:65tr.
Từ khóa:ĐATN Công nghệ thông tin. ĐATN Công nghệ thông tin K13. Học online Keepi. Xây dựng Website

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 121200792

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA