Xây dựng website bán đồng hồ Nam Long
Building a website to sell Nam Long watches
Nguyễn Kim Bằng (2018600632)  

Xây dựng website bán đồng hồ Nam Long
Building a website to sell Nam Long watches

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - ĐA:Đồ án

Tác giả: Nguyễn Kim Bằng (2018600632)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tóm tắt nội dung

Đề tài giới thiệu nội dung: Website đồng hồ Nam Long: là một trang bán hàng online cho phép khách hàng thực hiện các chức năng như đăng ký, đăng nhập, đặt lại mật khẩu hoặc quản lý thông tin tài khoản của bản thân; xem, tìm kiếm và đánh giá các sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng; đặt hàng; xem bài viết hoặc liên hệ với cửa hàng. Ở giao diện người quản lý, website được thiết kế để thực hiện các chức năng quản lý bao gồm các chức năng đăng nhập, quản lý hình ảnh, quản lý sản phẩm và danh mục sản phẩm, quản lý bài viết và danh mục bài viết, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng, quản lý tài khoản của nhân viên và quản lý thông tin cá nhân của mình và thống kê.

Từ khóa:

Xây dựng website, Website bán đồng hồ

Abstract:

The topic introduces content: Nam Long watch website: website is an online sales page that allows customers to perform functions such as registration, login, reset password or manage their own account information. ; view, search and rate products, add products to cart; order; See the article or contact the store. In the manager interface, the website is designed to perform management functions including login functions, image management, product and product catalog management, article management and article categories. write, manage orders, manage customers, manage employees' accounts and manage their own personal information and statistics.

Key word:

Website building, Website selling watches

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Kim Bằng (2018600632) GVHD: Mai Thanh Hồng
Thông tin nhan đề:Xây dựng website bán đồng hồ Nam Long
Building a website to sell Nam Long watches
Xuẩt bản,phát hành:H. Đại học Công nghiệp Hà Nội 2022
Mô tả vật lý:96tr.
Từ khóa:ĐATN công nghệ thông tin. ĐATN Công nghệ thông tin K13. Website bán đồng hồ. Xây dựng website
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA