Xây dựng Website bán giầy sử dụng Asp.Net
Building a Website to sell shoes using Asp.Net
Phan Tiến Độ  

Xây dựng Website bán giầy sử dụng Asp.Net
Building a Website to sell shoes using Asp.Net

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - ĐA:Đồ án

Tác giả: Phan Tiến Độ

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tóm tắt nội dung

Đề tài xây dựng một ứng dụng website kinh doanh Giầy. Kết quả thử nghiệm phần mềm cho thấy phần mềm đã đáp ứng được yêu cầu đã được duyệt.

Từ khóa:

Asp.net, thương mại điện tử, bán giày

Abstract:

The topic of building a shoe business website application. The software test results show that the software has met the approved requirements.

Key word:

Asp.net, thương mại điện tử, bán giày

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Phan Tiến Độ GVHD: Lê Anh Thắng
Thông tin nhan đề:Xây dựng Website bán giầy sử dụng Asp.Net
Building a Website to sell shoes using Asp.Net
Xuẩt bản,phát hành:H. Đại học Công nghiệp Hà Nội 2022
Mô tả vật lý:67tr.
Từ khóa:Asp.Net. ĐATN Công nghệ thông tin. ĐATN Công nghệ thông tin K13. Website bán giày

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 121200788

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA