Xây dựng ứng dụng Website bán khoá học online sử dụng Framework Spring
Building Website application selling online courses using Spring Framework
Đặng Ngọc Đăng Huy  

Xây dựng ứng dụng Website bán khoá học online sử dụng Framework Spring
Building Website application selling online courses using Spring Framework

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - ĐA:Đồ án

Tác giả: Đặng Ngọc Đăng Huy

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tóm tắt nội dung

Đề tài xây dựng một ứng dụng website bán khóa học online. Người dùng có thể dễ dàng mua các khóa học trực tuyến một cách dễ dàng, thuận tiện mà không tốn công đi lại.

Từ khóa:

Ứng dụng Website, Khóa học online, Framework Spring

Abstract:

The topic of building a website application to sell online courses. Users can easily buy online courses easily and conveniently without having to travel.

Key word:

Website Application, Online Course, Spring Framework

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Đặng Ngọc Đăng Huy GVHD: Lê Anh Thắng
Thông tin nhan đề:Xây dựng ứng dụng Website bán khoá học online sử dụng Framework Spring
Building Website application selling online courses using Spring Framework
Xuẩt bản,phát hành:H. Đại học Công nghiệp Hà Nội 2022
Mô tả vật lý:66tr.
Từ khóa:ĐATN Công nghệ thông tin. ĐATN Công nghệ thông tin K13. Framework Spring. Khóa học online. Ứng dụng Website

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 121200787

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA