Xây dựng ứng dụng Website bán khoá học online sử dụng Framework Spring
Building Website application selling online courses using Spring Framework
Đặng Ngọc Đăng Huy (2018604110)  

Xây dựng ứng dụng Website bán khoá học online sử dụng Framework Spring
Building Website application selling online courses using Spring Framework

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - ĐA:Đồ án

Tác giả: Đặng Ngọc Đăng Huy (2018604110)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tóm tắt nội dung

Đề tài Xây dựng ứng dụng Website bán khoá học online sử dụng Framework Spring được trình bày trong 4 chương, gồm: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống; Chương 3: Kết quả thực hiện; Chương 4: Kiểm thử. Các nội dung nghiên cứu tập trung nghiên cứu ngôn ngữ Java và Framework Spring để xây dựng được trang thương mại hoàn thiện gồm các module website bán hàng và các module quản trị hệ thống. Trên cơ sở của các nghiên cứu liên quan, đề tài đã xây dựng website bán khóa học online sử dụng Framework Spring.

Từ khóa:

Ứng dụng Website, Khóa học online, Framework Spring

Abstract:

The topic Building a Website application to sell online courses using Spring Framework is presented in 4 chapters, including: Chapter 1: Overview; Chapter 2: System Analysis and Design; Chapter 3: Performance results; Chapter 4: Testing. The research content focuses on Java language and Spring Framework to build a complete commercial site including sales website modules and system administration modules. Based on relevant research, the topic has built a website to sell online courses using the Spring framework.

Key word:

Website Application, Online Course, Spring Framework

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Đặng Ngọc Đăng Huy (2018604110) GVHD: Lê Anh Thắng
Thông tin nhan đề:Xây dựng ứng dụng Website bán khoá học online sử dụng Framework Spring
Building Website application selling online courses using Spring Framework
Xuẩt bản,phát hành:H. Đại học Công nghiệp Hà Nội 2022
Mô tả vật lý:66tr.
Từ khóa:ĐATN Công nghệ thông tin. ĐATN Công nghệ thông tin K13. Framework Spring. Khóa học online. Ứng dụng Website
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA