Kết hợp kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động ( Selenium IDE) ứng dụng vào website bán hàng
Combine manual testing and automated testing (Selenium IDE) into a sales website
Đỗ Thị Quyên  

Kết hợp kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động ( Selenium IDE) ứng dụng vào website bán hàng
Combine manual testing and automated testing (Selenium IDE) into a sales website

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - ĐA:Đồ án

Tác giả: Đỗ Thị Quyên

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tóm tắt nội dung

Trình bày tổng quan về phần mềm cũng như các vấn đề liên quan tới kiểm thử phần mềm. Khái quát thông tin cơ bản về kiểm thử tự động, một số công cụ kiểm thử tự động phổ thông hiện nay, so sánh kiểm thử tự động và kiểm thử thủ công Trình bài tổng quan về công cụ kiểm thử tự động Selenium IDE Ứng dụng selenium IDE vào dự án thực tế

Từ khóa:

Kiểm thử thủ công, kiểm thử tự động, Selenium

Abstract:

Presents an overview of the software as well as issues related to software testing. Overview of basic information about automation testing, some popular automated testing tools today, comparison of automated testing and manual testing. Presenting an overview of the Selenium IDE automation tool. Applying selenium IDE to real projects

Key word:

Manual testing, automated testing, Selenium

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Đỗ Thị Quyên GVHD: Lê Anh Thắng
Thông tin nhan đề:Kết hợp kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động ( Selenium IDE) ứng dụng vào website bán hàng
Combine manual testing and automated testing (Selenium IDE) into a sales website
Xuẩt bản,phát hành:H. Đại học Công nghiệp Hà Nội 2022
Mô tả vật lý:72tr.
Từ khóa:ĐATN Công nghệ thông tin K13. ĐATN Hệ thống thông tin. Kiểm thử thủ công. Kiểm thử tự động. Selenium

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 121200786

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA