Power Converters for Electric Vehicles L. Ashok Kumar  

Power Converters for Electric Vehicles

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: L. Ashok Kumar

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 1989

Tóm tắt nội dung

Introductory book introduction; bidirectional converter topologies for plug - in electric vehicles; bidirectional battery charger for an electric vehicle; bidirectional dual active converter for vehicle grid; bidirectional DC - DC converter for ultra - capactior applications; integrated bidirectional converters for plug - in HEV applications;direct conversion of an AC - DC converter for plug - in hybrid vehicles; resonant converter for a bidirectional EV charger; isolated bidirectional AC - DC converter for DC distribution system; bidirectional T - Type converter topology for EV applications; multilevel Two - Quadrant converter for regenerative braking; multiphase integrated on - board charger for electric vehicles; split converter - Fed SRM drive for flexible charging in EV and HEV applications; wireless topology for EV battery charging.

Mã ngôn ngữ:Nn
Tác giả:L. Ashok Kumar S. Albert Alexander
Thông tin nhan đề:Power Converters for Electric Vehicles
Xuẩt bản,phát hành:US. CRC Press 1989
Mô tả vật lý:254tr.
Từ khóa:Electric Vehicles. Power Converters
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA