Reading Explorer 2.Third Edition Macintyre,Paul  

Reading Explorer 2.Third Edition

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Macintyre,Paul

Nhà xuất bản: Cengage

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dung

Food and Health; Call of the Wild; History Detectives; Traditions and Rituals; finding Wonders; Reef Encounters; Dollars and Scients; Great Explorers; Identity; Facing or Fake?Going to Extremes

Tác giả:Macintyre,Paul Bohlke,David
Thông tin nhan đề:Reading Explorer 2.Third Edition
Xuẩt bản,phát hành:China Cengage 2020
Mô tả vật lý:192p
Từ khóa:Reading. Reading Explorer
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA