Ecotextiles the way forward for sustainable development in textiles M. Miraftab, A.R. Harracks Miraftab, M.  

Ecotextiles the way forward for sustainable development in textiles M. Miraftab, A.R. Harracks

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Miraftab, M.

Nhà xuất bản: CRC and WPL

Năm xuất bản: 2007

Tóm tắt nội dung

Recycling and use of waste as raw materials; sustainability and ecodesign; sustainable development and renewable; waste management; novel technologies.

Tác giả:Miraftab, M Harracks, A.R
Thông tin nhan đề:Ecotextiles the way forward for sustainable development in textiles M. Miraftab, A.R. Harracks
Xuẩt bản,phát hành:US. CRC and WPL 2007
Mô tả vật lý:221tr.
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA